هاست دانلود دایرکت ادمین

 • هاست دانلود دایرکت ادمین (1)

  100,000/mo
  خارج از دسترس
  • 5 گیگابایت فضا
  • 50 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel
 • هاست دانلود دایرکت ادمین (2)

  150,000/mo
  خارج از دسترس
  • 10 گیگابایت فضا
  • 100 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel
 • هاست دانلود دایرکت ادمین (3)

  200,000/mo
  خارج از دسترس
  • 15 گیگابایت فضا
  • 150 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel
 • هاست دانلود دایرکت ادمین (4)

  250,000/mo
  خارج از دسترس
  • 20 گیگابایت فضا
  • 200 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel
 • هاست دانلود دایرکت ادمین (5)

  300,000/mo
  خارج از دسترس
  • 30 گیگابایت فضا
  • 300 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel
 • هاست دانلود دایرکت ادمین (6)

  400,000/mo
  خارج از دسترس
  • 50 گیگابایت فضا
  • 500 گیگابایت پهنای باند
  • 1 سایت قابل میزبانی
  • نامحدود ساب دامین
  • 1 دیتابیس
  • نامحدود اکانت FTP
  • 5.4 - 5.3 PHP
  • 5.5 MYSQL
  • Apache + NGINX Webserver
  • Directadmin Control Panel